Algemene voorwaarden   "JO-STYLES"Hair & Beauty Salon:

Jo-Styles

Kievitsweg 38,7331 EL  Apeldoorn

KvK nr. 57770174

Algemene Voorwaarden

Diclaimer.

Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 01-04-2013.1. Definities Klant:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst heeft gesloten met Hair & Beauty Salon JO-STYLES en opdracht heeft gegeven tot een haar en/of beauty behandeling.

De overeenkomst tussen Hair & Beauty Salon JO-STYLES en een klant op grond waarvan Hair & Beauty Salon JO-STYLES aan de klant een product of producten levert.

De klant verbindt zich voor het product of producten door de vermelde prijs te betalen. De tarieven voor het product of producten zijn door de klant duidelijk op de site van JO-STYLES.nl en/of in de salon af te lezen en zijn eenzijdig aan te passen zonder vooraf te vermelden.


2. Algemene Voorwaarden:

Product: de producten en diensten van Hair & Beauty Salon JO-STYLES die in het kader van de overeenkomst met de klant aan de klant worden aangeboden.


3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en op alle zaken & aanbiedingen van Hair & Beauty Salon JO-STYLES.

Hair & Beauty Salon JO-STYLES heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Hair & Beauty Salon JO-STYLES zal daarbij de redelijke belangen van de klanten in acht nemen, exclusief wettelijke betalingen als BTW e.d.

De wijzigingen treden per direct in, na bekendmaking daarvan door Hair & Beauty Salon JO-STYLES op haar website of ander bericht, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Indien een klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de klant het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. In verband met externe werkzaamheden, dient tijdig afgezegd te worden, middels telefoon en wel minimaal 24 uur van te voren. Opzegging kan ook geschieden door middel van een aangetekende brief aan Hair & Beauty Salon JO-STYLES, Kievitsweg 38, 7331 EL te Apeldoorn. Deze dient dan ook minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd binnen te zijn.

Wordt niet voldaan aan minimale eis en blijft de klant gebruik maken van Hair & Beauty Salon JO-STYLES product & producten nadat de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.


4. Uitvoering haarbehandelingen:

De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid en maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen. De kapper mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt te denken aan interne lichamelijke aandoeningen, medische indicatie of externe zoals bijvoorbeeld het gebruik van doe-het-zelf producten en/of experimenten met het eigen haar, enzovoort. En daarbij is altijd het onderste artikel van kracht (Al deze reglementen wijzen de Nederlandse wet niet af, daar deze altijd van toepassing is, de beschrijving hierboven zijn alleen maar uitzonderingen).


5. Betaling:

Betaling kan uitsluitend á contant of pin indien aanwezig en werkend (indien deze niet werkt wordt een eenmalige machtiging uitgeschreven om de klant aan betaling te laten voldoen). De hoogte van deze restitutie wordt bepaald door Hair & Beauty Salon JO-STYLES, maar naar alle redelijk en billijkheid. Andere betalingen worden niet geaccepteerd.


6. Prijzen:

De op de internetsite vermelde prijzen kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden gewijzigd of worden aangepast. En zijn belast met de wettelijke 21% BTW, indien deze wettelijk gewijzigd wordt dan wordt dit automatisch zonder opgaaf aangepast in de tarieven.


7. Onvoorkomenlijkheden:

Indien er op welke wijze onvoorkomenlijkheden ontstaan op welke wijze dan ook, geeft de klant het recht op verhalen van de kosten hoger dan 50% van de gemaakte kosten door de klant. JO-STYLES zal altijd eerst de mogelijkheid moeten krijgen om de onvoorkomenlijkheid tot 3 x toe op te kunnen lossen, alvorens recht gemaakt kan worden op de verhaling van kosten, op een andere wijze is zelfs de 50% compensatie niet van toepassing.

De klant dient zijn of haar klacht binnen 2 dagen na de haarbehandeling kenbaar te maken aan de kapper zie punt 1. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 dagen, bij een permanentbehandeling geldt een termijn van 1 week. De kapper maakt uiterlijk binnen 2 werkdagen na melding van de klacht zijn of haar standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar. De kapper is niet aansprakelijk voor de langdurigheid van de kleur als tegen het advies van de kapper in een ander product wordt gebruikt dan wat de kapper heeft voorgesteld, of in tegenstelling van de behandeling staat.

Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.8. Opkomstverplichting:

De klant is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden.

Indien de klant te laat is, of helemaal niet komt opdagen, behoudt Hair & Beauty Salon JO-STYLES zich het recht de voor de klant gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door Hair & Beauty Salon JO-STYLES in redelijkheid en billijkheid.


9. Privacy en gegevensbescherming:

Op de overeenkomst, evenals op alle met de uitvoering van de overeenkomst samenhangende handelingen van Hair & Beauty Salon JO-STYLES is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden worden verstrekt.

Uitzonderingen hierop zijn: In een noodgeval waarbij de klant niet meer beslissing bekwaam is, zullen eventuele gegevens aan een arts worden verstrekt en vervolgens onder medische privacy en gegevensbeschermingsregels vallen.

Al deze reglementen wijzen de Nederlandse wet niet af, daar deze altijd van toepassing is, de beschrijving hierboven zijn alleen maar uitzonderingen.


10. Knipkaart voorwaarden:

Klanten knipkaart geeft recht op het aangemerkte aantal knipbeurten, dit is zonder andere bijkomende behandelingen.

De kaart is geldig tot 2 jaar na uitgifte, zie aankoopdatum op de achterzijde van de kaart. Op de achterzijde van de knipkaart moet een stempel en handtekening staan van "Jo-Styles", anders is de kaart ongeldig. De knipkaart wordt niet gerestitueerd.

 


Gemaakt op 27-05-2013 jo-styles.